słabe opady deszczu
środa
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Janów!
10 lutego 2021 r. | 13:20
0

Wójt Gminy Janów ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów - Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami.

Ogłoszenie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1) Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

2) Nazwa stanowiska urzędniczego:
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

3) Wymiar etatu:
1/1

II. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
9) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa komputera: pakiet Office, Excel;
2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
3) prawo jazdy kat. B;
4) umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenach, których właścicielem jest Gmina Janów;
3) proponowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawianie ich w formie uchwał Radzie Gminy;
4) przygotowywanie danych do przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z odpadami komunalnymi;
5) nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK);
6) przygotowywanie dowodów wpłat dla mieszkańców oraz harmonogramu odbioru odpadów;
7) wyszukiwanie nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji lub nie podpisano umów na wywóz odpadów;
8) rozpatrywanie podań dotyczących odwołań, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) współpraca z firmą wyłonioną w przetargu do odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców Gminy, szczególnie w przypadku niewywiązywania się z zapisów umowy zawartej z Gminą;
10) współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z Urzędu oraz z terenów należących do Gminy;
11) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania tych odpadów;
12) prowadzenie przypisów i odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13) sporządzanie stosownych sprawozdań, analiz i raportów dotyczących gospodarowania odpadami;
14) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku podczas przemieszczania się przez teren Gminy pieszych pielgrzymek;\
15) przygotowywanie i udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
16) wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku w zakresie zbierania powstałych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie w przypadku naruszenia tych przepisów lub ich niewykonywania;

17) określanie rodzajów i zasad rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości oraz placów, ulic i innych dróg publicznych,
w tym organizowanie odbioru tych odpadów;
18) przygotowywanie zestawień dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy dotyczących podstawienia lub wymiany pojemników na odpady komunalne w przypadku złożenia nowej deklaracji lub jej zmiany;
19) przygotowywanie i przedstawianie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
20) obsługa programu BDO, ewidencja i sprawozdawczość.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat na umowę o pracę;
2) miejsce pracy wewnątrz budynku;
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4) wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
5) użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
6) możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
7) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
8) pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) odręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
7) odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c) o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
9) odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: 19 lutego 2021r. do godz: 13:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami”;
3) miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 JanówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *