zachmurzenie duże
piątek
Reklama
fot. facebook.com/Rada-Gminy-Jan%C3%B3w-112479846854536/
Jest praca w Urzędzie Gminy Janów!
15 stycznia 2021 r. | 13:29
0

Wójta Gminy Janów ogłosił konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2. Nazwa stanowiska urzędniczego:
Stanowisko ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Referat:
Funduszy i Promocji
4. Wymiar etatu:
1/1

II. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

III. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa komputera: pakiet Office, Excel; mile widziany Corel;
2) umiejętność obsługi mediów społecznościowych;
3) prawo jazdy kat. B;
4) odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Janów;
2) udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy;
3) tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnych o Gminie;
4) organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Janów;
5) współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy;
6) redagowanie informacji i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe w ramach wykonywanych obowiązków;
7) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy;
8) współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez turystycznych, sportowych
i kulturalnych;
9) współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Janów;
10) stałe monitorowanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków krajowych
i unijnych oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań społecznych, sportowych, kulturalnych i innych prospołecznych Gminy Janów, jej jednostek i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Janów.
11) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej o środki krajowe i unijne, ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
12) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą dla danego projektu,
13) koordynowanie projektów miękkich realizowanych w urzędzie, współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków pomocowych,
14) współpraca z jednostkami podległymi gminie, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną w temacie możliwości ubiegania się ośrodki z funduszy UE
i innych źródeł na realizację zadań
15) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy wewnątrz budynku;
2) wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
3) pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks, telefon;
4) możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
5) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
6) pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W grudniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny; z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: 28 stycznia 2021r. do godz: 15:00;
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi”;
3) miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

IX. Informacje dodatkowe:
1) dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2) kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *