zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Usuń azbest z gminą Janów
09 kwietnia 2021 r. | 12:58
0

Wójt Gminy Janów ogłosił kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, z obszaru gminy Janów przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wyznacza termin ich składania: od 31 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt:

- telefoniczny pod nr.: 34 327- 80-48 wew. 15
- mailowy: gmina@janow.pl

Do wniosku należy dołączyć:
•    kolorowe zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgromadzonego na terenie  nieruchomości azbestu,
•    kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub kserokopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych),
• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości lub zgody właściciela lub administracji budynku na realizację zadania (oryginał do wglądu),
•    zgodę współwłaścicieli nieruchomości/w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób.

Zakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu będzie obejmował:
1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

UWAGA

1. Nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie.

2. W ramach realizowanego zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie dokonywana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których został usunięty azbest.

3. Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel , ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.

4. W przypadku, gdy wniosek Gminy Janów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez NFWOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

5. W  razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z NFOŚiGW w Warszawie i  WFOŚiGW w Katowicach i braku jego realizacji, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia dla wnioskodawcy. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *