bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
fot. facebook.com/Rada-Gminy-Jan%C3%B3w-112479846854536/
Wójt poszukuje nowego kierownika GOPS w Janowie
26 kwietnia 2024 r. | 12:24
0

Wójta Gminy Janów poszukuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

Ogłoszenie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1)  Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
ul. Częstochowska 1

42-253  Janów

2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

3)  Wymiar etatu:

1/1 – pełny wymiar czasu pracy

II.  Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy), w tym co najmniej 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej;
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych;
 6. korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. znajomość podstaw prawa i postępowania administracyjnego;
 12. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczących osób kierujących placówką wsparcia dziennego;
 2. obsługa komputera – pakiet Office;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, wysoka odporność na stres;
 6. umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi;
 7. umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
 8. znajomość struktury organizacyjnej Ośrodka;
 9. umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
 10. samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań;
 11. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
 12. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie GOPS i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja zadań statutowych;
 3. prowadzenie i nadzorowanie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu pomocy społecznej;
 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka;
 5. organizacja pracy Ośrodka, ustalenie podziału obowiązków między pracownikami oraz koordynowanie i nadzorowanie ich pracy;
 6. dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 7. prowadzenie bieżących spraw Ośrodka;
 8. wykonywanie uprawnień bezpośrednio przełożonego pracowników Ośrodka;
 9. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Ośrodka;
 10. zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę;
 11. składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych;
 12. dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym;
 13. udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych;
 14. przygotowanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka;
 15. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy i innych aktów obowiązujących w Ośrodku;
 16. informowanie Wójta o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi na terenie gminy;
 17. Załatwienie spraw indywidualnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek i wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta;
 18. w przypadkach koniecznych wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 19. składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 20. wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. planowany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 roku;
 2. praca na pełen etat na umowę o pracę (przeciętnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo);
 3. miejsce pracy wewnątrz budynku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów;
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 5. wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, w pozycji siedzącej;
 6. użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności: komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
 7. możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo – szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
 8. stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
 9. pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1) odręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy gdzie:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;

b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5) tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);

7) odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

a) pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

9) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

Uwaga:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
 • osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu;
 • w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin: do dnia 7 maja 2024 r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie”;
 3. miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *