zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Radni podjęli uchwałę w sprawie zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Piasku
23 stycznia 2020 r. | 12:07
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Janów, rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Piasku.

Z dniem 1 września 2020 roku w Piasku zostanie utworzony oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piasku przy ulicy Żurawskiej 2.

Poniżej znajdziecie uzasadnienie w tej sprawie:

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie funkcjonuje przedszkole z trzema oddziałami przedszkolnymi w budynku przy ulicy Szkolnej w Janowie oraz dwoma oddziałami zamiejscowymi: jeden w Siedlcu przy ulicy Szkolnej 8, a drugi w Piasku przy ulicy Żurawskiej 2 w budynku Szkoły Podstawowej w Piasku.

Likwidacja oddziału zamiejscowego w ZSP w Janowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku i utworzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Piasku z dniem 1 września 2020 roku jest zasadna z kilku powodów:
1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502) - § 11, ust. 2 : W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Z przepisu jasno wynika, że oddziały przedszkolne danego przedszkola
mogą być umiejscowione poza jego siedzibą, jednak tylko na terenie miejscowości, w której się znajduje.
2) Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, mają czas do 31 sierpnia 2022 r. na dostosowanie lokali, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1–4 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). Z przepisów wynika, że lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Organ prowadzący jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w zapisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1642). W celu dostosowania lokalu oddziału przedszkolnego w budynku w SP w Piasku do w/w wymagań, od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie oddana do użytku nowa, wyremontowana sala na parterze.

Na skutek zmian, od 1 września Szkoła Podstawowa w Piasku będzie szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, a Zespół Szkolno – Przedszkolny będzie posiadał cztery oddziały przedszkolne. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zamiejscowego oddziału przedszkolnego w ZSP w Janowie zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów oraz Śląskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii oraz organ wykonawczy jst.

Projekt uchwały zostanie przesłany do związków zawodowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502) - § 2, ust. 13 – utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, nie stanowi przekształcenia szkoły, o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *