zachmurzenie duże
piątek
Reklama
fot. LKS Podkowa Janów facebook
Gmina Janów przeznaczy tylko 45 000 zł na sport w 2021 roku
17 lutego 2021 r. | 12:54
0

Gmina Janów ogłosiła konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. W tym roku kwota na sport będzie w wysokości 45 000 zł. Dla porównania w Mstowie jest to 281 000 zł, Olsztynie 120 000 zł, Starczy 90 000 zł czy Kamienicy Polskiej 155 000 zł.

Co ciekawe, planowane 45 000 zł na sport w tym roku jest wyższe o 50 proc. w porównaniu do 2020 roku. Oferty należy składać do 3 marca 2021 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży,

b) wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,

c) wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,

d) wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,

e) informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych
o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe, które otrzymają wsparcie w przedmiotowym konkursie.

II. Forma realizacji zadania

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

a) przygotowanie i start we współzawodnictwie młodzieżowym,

b) organizację ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zawodów sportowych: klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

c) organizację projektów promujących zdrowy styl życia w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,

d) organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży,

e) szkolenie kadr młodzików,

f) wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną,

g) wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i zawodach,

h) organizowanie wyjazdów szkoleniowych,

i) zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z daną dyscypliną sportową,

j) honoraria i wynagrodzenia dla trenerów i sędziów zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia,

k) usługi transportowe i delegacje sędziowskie,

l) opłaty startowe, ubezpieczenia zawodników.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 45 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i Uchwały Nr 214/XXXIX/20 z dnia 3 listopada 2020 r. r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Janów i jest to podstawowe kryterium decydujące o udzielaniu przez Gminę wsparcia.

Organizacje powinny dysponować kadrą o stosownej wiedzy, kwalifikacjach trenerskich, instruktorskich, przeszkolonych wolontariuszy oraz posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i rzeczowe konieczne do realizacji zadania.

Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Janów, działając w oparciu o założenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021 dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, na podstawie którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. Umowa o realizację zadania zostanie sporządzona w formie pisemnej.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy
do 01.12.2021 r.
Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.
Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.
Gmina Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione w art.11 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Janów mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań.
Gmina Janów może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
VI. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Oferty dotyczące realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy składać do dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, natomiast w przypadku podmiotów, które prowadziły działalność krócej niż rok, krótki opis prowadzonej działalności.
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Janów i jest to podstawowe kryterium decydujące o udzieleniu przez Gminę wsparcia.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, na podstawie którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert i zostanie ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

f) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

g) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

h) ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021, a w szczególności z działaniami na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *