słabe opady deszczu
środa
Reklama
fot. facebook.com/Rada-Gminy-Jan%C3%B3w-112479846854536/
Jest konkurs na dyrektor ZPO w Janowie
05 sierpnia 2022 r. | 13:26
0

Wójta Gminy Janów ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie.

Dokumenty należy składać do 16 sierpnia 2022 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych w Janowie jest Gmina Janów.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r., poz. 1428).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2021r., poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183 z póżn.zm);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
3. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu oraz adresem mailowym z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie” w sekretariacie Urzędu Gminy Janów,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Janów,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Janów.
W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Janów. Oferty należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Janów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
5. Do niniejszego ogłoszenia załącza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać: tel. 34 278 189.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *