bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
fot. facebook.com/Rada-Gminy-Jan%C3%B3w-112479846854536/
Jest praca w Urzędzie Gminy Janów
14 stycznia 2022 r. | 11:32
0

Wójt Gminy Janów ogłosił dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwani są pracownicy ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz ds. Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na tych stanowiskach można zarobić ok. 3300 zł brutto.

Ogłoszenia poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym

3. Wymiar etatu:

1/1

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie gospodarką komunalną, geodezja, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo;
posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
pełna zdolność do czynności prawnych;
korzystanie z pełni praw publicznych;
brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
nieposzlakowana opinia;
znajomość ustaw:
o samorządzie gminnym,
o gospodarce komunalnej,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Wymagania dodatkowe:

obsługa komputera: pakiet Office, Excel, CorelDRAW;
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
prawo jazdy kat. B;
umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

gospodarowanie mieniem komunalnym i nadzór nad jego prawidłową eksploatacją,
w tym nad obowiązkowymi przeglądami;
prowadzenie rejestru mienia komunalnego i zachodzących zmian;
przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
nadzór nad utrzymaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych;
wnioskowanie ustalanie stawek czynszu na zawierane umowy najmu i dzierżawy;
przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i aneksów oraz prowadzenie ich rejestru;
prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i wydatków na zasoby mieszkaniowe lokali użytkowych i mieszkalnych;
przejmowanie budynków mieszkalnych;
opracowywanie Wieloletnich Programów Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy;
prowadzenie dokumentacji w zakresie oddawania nieruchomości Gminy w trwały zarząd;
prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości pod reklamy i banery;
Sporządzenie wykazów do dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Gminy:
a) wysłanie do gazety informacji o dzierżawie, najmie i użyczeniu nieruchomości;
b) powieszenie wykazów na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy;
c) wysłanie bądź doręczenie wykazów sołtysom miejscowości, w których znajdują się
nieruchomości.

V. Warunki pracy na stanowisku:

praca na pełny etat na umowę o pracę;
miejsce pracy wewnątrz budynku;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

odręcznie podpisany list motywacyjny;
własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
pełnej zdolności do czynności prawnych;
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

termin: 24 stycznia 2022 r. do godz: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym”;
miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

3. Wymiar etatu:

1/1

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe;
posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
pełna zdolność do czynności prawnych;
korzystanie z pełni praw publicznych;
brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
nieposzlakowana opinia;
znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

I. Wymagania dodatkowe:
obsługa komputera: pakiet Office, CorelDRAW, media społecznościowe;
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
prawo jazdy kat. B;
umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
nawiązanie, utrzymywanie i koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Janów;
opracowywanie Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
organizacja konkursów na zadania publiczne wykonywane przez te organizacje
w ramach środków znajdujących się w budżecie;
przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu;
kontrola merytoryczna podmiotów, które otrzymały dotacje w konkursach;
rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym;
przygotowywanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
opracowywanie i udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych Gminy Janów (przewodników, folderów, informatorów, map, itp.);
udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji ruchu turystycznego;
współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy w zakresie turystyki;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych odbywających się na terenie Gminy;
inicjowanie i współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez i wydarzeń turystycznych;
współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Janów i przy projektach i konkursach promujących Gminę;
poszukiwanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekty „miękkie” dla Gminy i organizacji pozarządowych;
opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania środków na projekty „miękkie” i ich rozliczanie;
opracowywanie programów i kierunków rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie Gminy;
współpraca ze środowiskami wiejskimi w zakresie informacji i pomocy organizacyjnej dla tworzenia gospodarstw agroturystycznych;
prowadzenie informacji turystycznej i koordynacja Punktów Informacji Turystycznej Gminy Janów;
tworzenie na potrzeby ruchu turystycznego baz danych o atrakcjach i o podmiotach prowadzących działalność turystyczną i agroturystyczną (noclegi, gastronomia, szlaki turystyczne, atrakcje przyrodnicze);
opracowywanie, wytyczanie i oznakowanie oraz promocja nowych szlaków turystycznych Gminy Janów;
prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie w Gminie Janów;
współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi Gminy Janów i wydawanie zaświadczeń o wpisie do gminnej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
współpraca przy organizowaniu imprez i zawodów z udziałem jednostek OSP;
pomoc jednostkom OSP w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Warunki pracy na stanowisku:
praca na pełny etat na umowę o pracę;
miejsce pracy wewnątrz budynku;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej;
użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
odręcznie podpisany list motywacyjny;
własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);
odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
o pełnej zdolności do czynności prawnych;
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
termin: do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”;
miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

VII. Informacje dodatkowe:
dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
klauzula informacyjna dla Kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *