zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Radni znowu będą “grzebać” przy śmieciach
03 lutego 2023 r. | 13:39
0

We wtorek, 7 lutego w Urzędzie Gminy Janów odbędzie się sesja Rady Gminy Janów.

Początek sesji o godz. 16:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 16/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 17/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5.8 Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.9 Podjecie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2023 rok.
5.12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok.
5.13 Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok.
5.14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5.15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje - pisemne.
7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych.
8. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *