bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
RIO: Sporo uwag do pracy wójta i urzędników gminy Janów
27 maja 2022 r. | 09:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Janów, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 4 lutego 2022 r. RIO miało mnóstwo uwag do zarządzania gminą.

Postaram się w najbliższych kilkunastu dniach omówić je wszystkie.

Pierwsza uwaga dotyczyła planowania i realizacji wydatków.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W budżecie Gminy Janów na lata 2017 - 2022 nieprawidłowo zaplanowano a następnie przekazywano do Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w formie dotacji przedmiotowej.

Powyższym naruszono art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Naruszono tym także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.). Stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W myśl art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych, w formie dotacji przedmiotowej przewidziano finansowanie zakładów budżetowych, a dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast dopłatę do cen wody i ścieków należy traktować jako zakup usług i ujmować w § 430 – Zakup usług pozostałych, z odpowiednią czwartą cyfrą. Zapłata za świadczone usługi nie może być finansowana poprzez dotację przedmiotową. Jest to bowiem instrument finansowania nieadekwatny do jego ustawowego przeznaczenia.

Wydatki z ww. tytułu w 2022 r. zaplanowano w budżecie Gminy Janów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, jako dotacje na zadania bieżące, § 2630 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. W latach 2019 - 2021 ww. wydatki zaplanowano w budżecie Gminy Janów w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2630 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. W 2018 r. wydatki zaplanowano w rozdziałach: 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” (rozdział uchylony) oraz 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2630 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. Wydatki te ujęto także w budżetach Gminy Janów na lata 2018 - 2022 w załączniku – Dotacje planowane do udzielenia z budżetu.

W 2017 r. ww. wydatki zaplanowano w rozdz. 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” jako dotacje na zadania bieżące.

Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców korzystających z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Rada Gminy Janów ustaliła uchwałami:
- Nr 169/XXXI/20 Rady Gminy Janów z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- Nr 61/XII/19 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- Nr 288/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r.,
- Nr 207/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r.

Projekty budżetów na lata 2017 - 2022 przygotowała p. Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy Janów.

Wniosek 1
Zapewnić prawidłowe planowanie wydatków z tytułu dopłat do taryfowych grupodbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w ramach budżetu Gminy Janów i planu finansowego Urzędu Gminy Janów, z uwzględnieniem art. 212 ust. 1 pkt 2 oraz 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 350 z późn. zm.), wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *