bezchmurnie
16°
13°
piątek
Reklama
W czwartek sesja absolutoryjna
24 czerwca 2024 r. | 11:21
0

W czwartek, 27 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów odbędzie się sesja Rady Gminy Janów podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów za 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 r.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Janów z dnia 4 czerwca 2024 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
6.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
6.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
7.1 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/68/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2023 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
7.3 Przedstawienie uchwały Nr 4200.VI.106.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
7.4 Dyskusja.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2023 rok.
7.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
8. Przyjęcie uchwał:
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2023 rok.
8.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
8.3 Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich.
8.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
8.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.
9. Interpelacje – pisemne.
10. Powitanie sołtysów wybranych na kadencję 2024-2029.
11. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *