bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
fot. facebook.com/Rada-Gminy-Jan%C3%B3w-112479846854536/
Wójt poszukuje sekretarza na pół etatu
25 maja 2022 r. | 12:42
0

Wójt Gminy Janów ogłosił konkurs na stanowisko sekretarza gminy. Jedna z najważniejszych osób w gminie, ma pracować na pół etatu.

ogłoszenie poniżej:

I. Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
1) Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
2) Nazwa stanowiska urzędniczego:
Sekretarz Gminy Janów
3) Wymiar etatu:
1/2

II. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – prawo, administracja, zarządzanie;
2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych);
4) pełna zdolność do czynności prawnych;
5) korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; nieposzlakowana opinia;
9) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Kodeks wyborczy, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.
10) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa komputera: pakiet Office, CorelDRAW;
2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
3) prawo jazdy kat. B;
4) umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
5) umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi;
6) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
7) znajomość struktury organizacyjnej urzędu; umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
9) samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań;
10) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa interesantów;
2) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;
3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Janów;
4) przygotowanie i wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Janów;

5) prowadzenie centralnego rejestru umów;
6) przygotowanie i wdrożenie procedury związanej z ochroną sygnalistów w Urzędzie Gminy Janów i jednostek organizacyjnych;
7) wprowadzenie i nadzorowanie Systemu Monitorowania Usług Publicznych w Gminie Janów;
8) nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie Gminy Janów minimalnych wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności;
9) współpraca i organizacja audytu wewnętrznego;
10) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kontrolą zarządczą;
11) opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji) oraz zmian tych dokumentów i nadzór nad ich wdrażaniem;
12) nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki;
13) nadzorowanie i koordynowanie terminowego załatwiania spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej przez kierowników i pracowników Urzędu Gminy Janów;
14) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
15) organizowanie działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników;
16) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw
w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców;
18) nadzorowanie nad administrowaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy;
19) nadzorowanie przygotowania i przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników Urzędu Gminy Janów;
20) archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku pracy dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na 1/2 etatu na umowę o pracę;
2) miejsce pracy wewnątrz budynku;
3) praca przy komputerze do 4 godzin dziennie;
4) wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
5) użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
6) możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo – szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
7) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
8) pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
1) odręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);
7) odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c) o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
9) odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie A4, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Janów”;
3) miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *