bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
mat. wyb.
Za tydzień radni zagłosują w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janów
17 czerwca 2020 r. | 11:51
0

W środę 24 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janów.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów.
4.1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Janów:
- Komisji Gospodarczej,
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
7.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
7.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
8.1 Przedstawienie uchwały VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
8.3 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/105/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
8.4 Dyskusja.
8.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2019 rok. 8.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwał:
9.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
9.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok.
9.3 Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok.
9.4 Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie dofinansowania wydania książki pt.: „Historia wsi Żuraw”.
9.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Kościuszki 21, gm. Janów z Panią Jolantą Kapral.
9.6 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
9.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
9.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Interpelacje – pisemne.
11. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *